Psycholog Praha

Pedagogicko-psychologické poradenství dospělých

Průběh poradenské konzultace zpravidla probíhá ve spolupráci: psycholog - pedagog -> klient v algoritmu těchto kroků:

  1. diagnostika (zmapování) problému formou rozhovoru (event. psychologických testů) za účelem poskytnutí dostatečných údajů, faktů, dat ze strany klienta (jeho myšlenky, emoce, chování – postoje včetně způsobů komunikace, psychosomatické tělesné projevy) a souvisejícího kontextu s daným tématem (koho, čeho, kde, jak, proč se problém dotýká).
  2. porada na základě oboustranné účasti, v jejímž průběhu ze strany psychologa - pedagoga dochází k: a/ adekvátnímu udílení rad, doporučení konkrétních kroků a změn v životě klienta b/ vedení klienta k přiměřenosti a vhodnosti jejich provedení c/ monitorování úrovně vnitřních zdrojů klienta (stupeň vnímání, porozumění tématu, schopnosti a dovednosti) i jeho aktuálních životních podmínek d/ současnému stimulování a inspirování klienta v hledání dalších konkrétních alternativ řešení, kvůli kterým byla poradna navštívena.
  3. výstup - domluva na konkrétním postupu jednání klienta, který nese odpovědnost za následnou realizaci celkového řešení i/nebo dílčích změn ve svém životě (tj. mimo časoprostor dané konzultace). Psycholog - pedagog za tímto účelem volí během pedagogicko-psychologické porady s klientem více či méně direktivní přístup. Také viz Co je pedagogicko-psychologické poradenství dospělých?