Koučink Praha

Koučink osobního rozvoje

Koučování osobního rozvoje (Life Coaching) je alternativní metodou koučování – viz Co je koučink? Týká se všeobecných životních témat (např. osobnost jedince, rodina, partnerství, mezilidské vztahy, láska, práce, volný čas, studium, komunikace, konflikty, životní styl, boj s nemocí) konkretizovaných do určitých subtémat (např. problém tělesné nadváhy v sebepojetí, žárlivost v partnerském vztahu apod.).

V užším slova smyslu se koučování osobního rozvoje orientuje na zvládnutí určitých úkolů, efektů, odstranění nedostatků, tvorbu strategií aj. a tomu odpovídajících znalostí a dovedností.

Life Coaching je nutno diferencovat např. od Business Coaching, Sport Coaching nebo koučování v uměleckých oborech, které vedou a monitorují klienta dle požadovaných stupňů výkonnosti a odbornosti pod úhlem profesionalizace v konkrétních pracovních podmínkách a prostředích (firmách, institucích, organizacích).

Kouč v Life Coachingu zaměřuje klienta k cíli v metodickém algoritmu spolupráce bez hodnocení a klasifikování, tj. klient dochází postupně k náhledu na sebe samého (potenciál a možnosti) pouze na základě sebereflexí v úspěšnosti realizování jednotlivých kroků řešení. Tento druh spolupráce kouče s klientem podporuje i jeho vlastní nález zdravého (přiměřeného) sebevědomí, což se následně projeví v lepší autoregulaci, emancipaci a projektování osobního rozvoje.